Hướng dẫn đường đi tới TMV Kasa (Tân Bình)

Giang Thanh đã đăng ký trải nghiệm hủy mỡ 25 phút
2 phút trước.